Herroepingsrecht

  1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten voor het terugsturen betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
  1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
  1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
  1. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. Indien er enige beschadiging zou zijn aan de goederen als wij ze van u terug ontvangen kan er een waardevermindering toegepast worden indien wij de goederen door deze beschadiging niet meer zouden kunnen verkopen of aan lagere prijs zouden moeten verkopen.
  1. Je kan je artikel(en) retourneren via de post nadat je deze bij ons hebt aangemeld via contact@littleflappy.be .
  1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het modelformulier invullen dat je op volgende link kan terugvinden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf en dit opsturen naar contact@littleflappy.be . Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

De wet schrijft voor dat consumenten het recht hebben om gedurende 14 kalenderdagen na de levering van de goederen te beslissen of ze de goederen al dan niet willen behouden (Art. VI.47 WER). Er zijn maar een paar uitzonderingen op dit herroepingsrecht. Voor volgende goederen of diensten kan de consument geen gebruik maken van het herroepingsrecht:

– dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
– de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
– overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk
gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
– de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
– overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
– de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
– de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.