Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: AKV Consulting BV, maatschappelijke zetel is gelegen te 3190 Boortmeerbeek, Kantoorstraat 40, België, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0754566958 (BTW BE0754566958), hierna vernoemd: Little Flappy.

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website http://littleflappy.be door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.
 
INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

Artikel 2 – Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Artikel 3 – Wie uw persoonsgegevens ontvangt

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Artikel 5 – Uw rechten

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Artikel 7 – Cookies

ARTIKEL 1      WELKE GEGEVENS WE OVER U VERWERKEN

 1. Little Flappy verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
  • Cookies – Bij ieder gebruik van onze website of app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, …;
  • Klantgegevens – Wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website of app of een bestelling plaatst, dan kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, … en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
  • Leveranciersgegevens – Wanneer u een (potentiële) leverancier bent, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
  • Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

ARTIKEL 2      WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

 1. Algemene doeleinden:
 • Little Flappy zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken:
  • Cookies – om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;
  • Klantgegevens – om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarom u verzocht heeft of omdat Little Flappy daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;
  • Leveranciersgegevens – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst;
  • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 1. Direct marketing:
 • We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.
 • Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

ARTIKEL 3      WIE UW PERSOONSGEGEVENS ONTVANGT

 1. In het kader van haar werkzaamheden en met het oog op de realisatie van hoger vermelde doelstellingen kan Little Flappy uw persoonsgegevens delen met:
  • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
  • financiële instellingen,
  • verzekeringsinstellingen,
  • leveringsbedrijven zoals Bpost of zijn/haar partners zodoende uw bestelling te kunnen verwerken en te leveren op de door u meegedeelde adresgegevens.
  • Marketingsbedrijven of applicaties zoals Google Analytics, Mailchimp, Chaty, Retainful, en dergelijke meer.
 2. Als wij onze activiteiten ooit zouden stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Little Flappy zal u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ARTIKEL 4      HOELANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

Bepaalde sociale documenten dienen wij gedurende vijf jaar te bewaren en facturen zullen 7 jaar bewaard blijven. Uw contactgegevens zullen 1 jaar bewaard worden van het ogenblik van uw laatste aankoop of uitschrijving van onze direct marketingtools.

ARTIKEL 5     UW RECHTEN

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar contact@littleflappy.be, per post naar Little Flappy, Kantoorstraat 40, 3190 Boortmeerbeek, België of via het contactformulier op onze website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

ARTIKEL 6      HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen zoals awareness training van ons personeel, encryptie, antivirussoftware, SSL-beveiliging, enz.

In geen geval kan Little Flappy aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

ARTIKEL 7     COOKIES 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Meer informatie betreffende ons Cookiebeleid kan u terugvinden op deze pagina.